Apkopoti dati par darba samaksu un to ietekmējošiem faktoriem

2018. gadā vislabāk apmaksātā profesiju grupa bija kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti, kuru bruto mēneša darba samaksa bija vidēji 3 279 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darba samaksas struktūras apsekojuma dati. Starp labāk atalgotajām profesiju grupām ierindojas arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji (2 931 eiro) un programmētāji, lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi (2 644 eiro). 

Darba samaksas struktūras apsekojums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek veikts reizi četros gados pēc vienotas metodoloģijas, nodrošinot rādītāju salīdzināmību un vienlaicīgi izvairoties no datu nodrošinātāju pārmērīga sloga.

  1. gadā vislabāk pelnošo darbinieku profesiju grupas
Profesijas grupas nosaukums un kods saskaņā ar LR Profesiju klasifikatoru Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2018. gadā, eiro
Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti (315) 3 279
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji (133) 2 931
Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi (251) 2 644
Ārsti (221) 2 543
Juridisko lietu vecākie speciālisti (261) 2 162
Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti (252) 2 106
Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki (835) 2 034
Tirdzniecības, tirgzinības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti (243) 2 021
Tirdzniecības,  tirgvedības un attīstības jomas vadītāji (122) 1 990
Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji (141) 1 961

Ielu pārdevējiem mazākās mēneša algas 

Pārdevēji, kas pārdod dažādas preces (izņemot pārtiku)  ielās, stadionos, kinoteātros, teātros un citās sabiedriskās vietās, vidēji mēnesī saņēma 518 eiro lielu algu pirms nodokļu nomaksas, kas ir zemākais rādītājs starp visām profesiju grupām. Mazākie atalgojumi bija arī bērnu pieskatītājiem un skolotāju palīgiem – 588 eiro, atkritumu savācējiem – 621 eiro, pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādniekiem – 625 eiro, māju, viesnīcu un biroju apkopējiem un palīgiem – 632 eiro, kā arī apģērbu izgatavotājiem, individuālās aprūpes darbiniekiem, zivsaimniecības darbiniekiem un medniekiem, kuru algas  pirms nodokļu nomaksas bija mazākas par 700 eiro.

Labāks atalgojums darbiniekiem ar augstāku izglītību

Abu dzimumu darbinieki ar augstāko izglītību bija labāk atalgoti nekā vidējo un zemāku, arī profesionālo, izglītības līmeni ieguvušie, taču sievietes 2018. gadā vidēji pelnīja mazāk nekā vīrieši visās iegūtās izglītības grupās. 

Visaugstākais vienas stundas vidējais atalgojums bija vīriešiem un sievietēm ar doktora grādu (attiecīgi 12,40 un 10,25 eiro) un maģistra grādu (9,80 un 7,57 eiro). Darbiniekiem, kuru izglītība ir zemāka par sākumskolas izglītību, vidējais stundas atalgojums bija 3,50 eiro vīriešiem un 3,14 eiro sievietēm.

Stundas vidējā regulārā bruto darba samaksa pēc izglītības līmeņa un dzimuma 2018. gada oktobrī, eiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba samaksas lielums atkarīgs arī no nostrādāto gadu skaita uzņēmumā vai iestādē

 

  1. gadā visaugstākais vidējais mēneša atalgojums bija darbiniekiem ar darba stāžu no 15 līdz 19 gadiem, zemākais – darbiniekiem, kas nostrādājuši mazāk par vienu gadu. Vidējā darba samaksa būtiski neatšķīrās darbiniekiem ar 1 līdz 9 gadu darba pieredzi un tiem, kas nostrādājuši 30 un vairāk gadus vienā uzņēmumā vai iestādē. 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pēc nostrādāto gadu skaita uzņēmumā 2018. gadā
(eiro)

Vairāk nekā ceturtdaļai darbinieku ir noslēgts koplīgums

 

Darba samaksas struktūras apsekojumā tika apkopota arī informācija par noslēgtajiem koplīgumiem un nostrādātajām un apmaksātājam virsstundām. Koplīgumu slēgšanu var ierosināt gan darba devējs, gan darbinieku pārstāvji vai organizācijas. Slēdzot darba koplīgumu, darbinieki iegūst labvēlīgākus darba tiesisko attiecību nosacījumus salīdzinājumā ar spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

 

  1. gadā ar koplīgumiem tika aptverti 27 % darbinieku. Lielākais aptverto darbinieku īpatsvars no kopējā darbinieku skaita nozarē bija izglītības (64,0 %), veselības un sociālās aprūpes (61,3 %) un enerģētikas (65,1 %) nozarēs.

Darbinieku skaita sadalījums pa koplīguma veidiem
(procentos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtu un mašīnu operatori visbiežāk veic apmaksātu virsstundu darbu

 

  1. gadā apmaksātas virsstundas strādāja 5,1 % no visiem darbiniekiem. Pēc darba devēju sniegtajiem datiem, apmaksātās virsstundas biežāk tika uzrādītas iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru profesiju pamatgrupas darbiniekiem – virsstundas ir reģistrētas 11,8 % darbinieku. Visretāk apmaksātas virsstundas tiek norādītas starp vadītājiem (1,4 %) un vecākajiem speciālistiem (2,4 %).

 

Darbinieku skaita sadalījums pa profesiju pamatgrupām ar samaksu par virsstundām

 

  Darbinieku skaits, tūkst. tai skaitā ar virsstundām, tūkst. Īpatsvars, %
PAVISAM 904,5 46,1 5,1
Vadītāji  119,4 1,6 1,4
Vecākie speciālisti  179,4 4,2 2,4
Speciālisti  130,7 4,3 3,3
Kalpotāji  55,1 4,1 7,5
Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki  120,7 9,4 7,8
Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki  5,1 0,3 5,8
Kvalificēti strādnieki un amatnieki  91,5 6,6 7,2
Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri  85,0 10,0 11,8
Vienkāršās profesijas  109,6 5,5 5,0

 

 

Apsekojuma mērķis bija iegūt informāciju par vidējo darba samaksu un to ietekmējošiem faktoriem – gan tiem, kas raksturo darbinieku, gan darba devēju. Dati ir pieejami sadalījumā pēc darbinieka dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības līmeņa, profesijas grupas, nostrādāto gadu skaita pie darba devēja, darba līguma veida, darba slodzes un koplīguma esamības, sadalījumā pa nozarēm, darba devēja uzņēmuma lieluma grupas un reģiona, kur darbinieks faktiski strādā. Ir pieejama informācija arī par virsstundām un to apmaksu.

Galvenie rādītāji ir stundas un mēneša vidējā regulārā darba samaksa 2018. gada oktobrī un mēneša vidējā darba samaksa ar neregulārām prēmijām un piemaksām 2018. gadā. 

Informāciju sagatavoja: Lija Luste,CSP
Darba samaksas statistikas daļa

TOP Komentāri

avatar