Kristīne Jarve: dzimumu līdztiesība darbavietā jārisina arī valstiskā līmenī

Lai arī jautājums par iekļaujošu darba vidi un vienlīdzīgām dzimumu iespējām Latvijas darba tirgū pēdējo gadu laikā vairāk vai mazāk ir nonācis sabiedrības, darba devēju un mediju fokusā, tomēr joprojām nepietiekami tiek darīts pie dzimumu līdztiesības aktualizēšanas un ieviešanas. Lai veiktu nozīmīgas, ilgtspējīgas un ilgtermiņa pārmaiņas, nepietiek tikai ar dažu uzņēmumu centieniem uzlabot kopējo situāciju šajā jautājumā, ir akūti nepieciešama valstiska iesaiste! Deloitte ikgadējais Women@Work* ziņojums aktualizē vairākus būtiskus izaicinājumus, ar ko joprojām saskaras sievietes darbavietās, kā arī iezīmē potenciālos scenārijus, kā risināt nevienlīdzību, ne tikai uzņēmuma iekšienē, bet arī valstiskā līmenī.

Dzimumu līdztiesība darbavietā sniedz pozitīvu pienesumu ne tikai darba tirgum kopumā, bet arī plašākai sabiedrībai, vienlaikus uzlabojot gan valsts tautsaimniecību, gan arī uzņēmumu finanšu situāciju. Tomēr uzņēmumu centieni veicināt pārmaiņas var tikt pastiprināti vai samazināti atkarībā no tā, kādu un cik lielu atbalstu tie saņem no valdības puses un sabiedrības iesaistes aktivitātēm. Deloitte kopā ar Londonas King’s College globālo sieviešu līderības institūtu veica pētījumu “Pārmaiņu politika: valdības sviras dzimumu līdztiesības nodrošināšanai darbavietā” (The Policies for change: Government levers for enabling workplace gender equality)**, kurā tika pētītas attiecības starp politikas vidi un uzņēmumiem, kas aizstāv dzimumu līdztiesību ar mērķi noskaidrot, kā ar valstiska mēroga iejaukšanos var vislabāk atbalstīt uzņēmumus dzimumu līdztiesības problēmu risināšanā darbavietā.

Lai arī pētījuma Women@Work rezultāti iezīmē arī pozitīvas pārmaiņas – izdegšanas rādītāji, neiekļaujoša uzvedība u.c. negatīvi faktori ir samazinājušies, taču joprojām kopumā novērojama negatīva tendence – sievietes aizvien saskaras ar neiekļaujošu attieksmi, turklāt vairums no sievietēm par to arī neziņo saviem darba devējiem. Pētījuma dalībnieces norāda, ka darba vietā joprojām saskaras ar cieņas aizskaršanu un dažāda veida mikroagresiju. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, lielākā daļa piedzīvoto uzvedību bija mikroagresija. Tomēr šogad vērojama pozitīva tendence – darba devēja informēšanas gadījumu skaits par saskaršanos ar mikroagresiju darbavietā ir palielinājies līdz pat 44%. Tas ir ievērojams pieaugums par 23% salīdzinājumā ar 2022. gada rezultātiem. Šis ziņošanas pieaugums ir pretrunā ar tām sievietēm, kuras ir piedzīvojušas uzmākšanos, jo tikai 59% ziņo par to savam darba devējam, kad pērn par šādiem gadījumiem ziņoja 66% sieviešu.

Kā rāda pētījuma dati, gandrīz katra piektā sieviete pēdējo 12 mēnešu laikā ir atstājusi savu darba devēju, kas ir biežāk nekā 2020. un 2021. gadā kopumā. Raugoties nākotnē, aptuveni četras no 10 sievietēm uzskata, ka paliks pie sava pašreizējā darba devēja vienu līdz divus gadus, un aptuveni viena no 10 sievietēm plāno palikt piecus gadus vai ilgāk.

Pārmaiņu politika ar valsts līmeņa iesaisti

Lai panāktu uzlabojumus dzimumu līdztiesības jautājumos darbavietās, jārīkojas vienlīdz aktīvi gan valstiskā, gan uzņēmumu līmenī. Par galvenajiem instrumentiem, ko valsts pārvalde var ieviest dzimumu līdztiesības veicināšanā, Deloitte pētījumā “Pārmaiņu politika: valdības sviras dzimumu līdztiesības nodrošināšanai darbavietā” respondenti min četrus galvenos fokusus: atalgojuma caurspīdīgumu, bērna kopšanas atvaļinājuma pārskatīšanu, piemērotu bērnu aprūpes infrastruktūru un elastīgu darbalaiku.

“Elastīga darbalaika pielāgošana profesionālās un personīgas dzīves balansa nodrošināšanai un bērna kopšanas atvaļinājumu sistēma Latvijas kontekstā, manuprāt, ir pietiekami sakārtota un pielāgota sieviešu vajadzībām, bet joprojām ir daudzas citas jomas, ko nepieciešams steidzami risināt. Joprojām sievietes, ieguldot tik pat daudz darba resursa un laika, cik vīrieši, nespēj sev sociāli nodrošinātu tādu pašu dzīves kvalitāti, kā vīrietis līdzvērtīgā darba pozīcijā. Valstiskā līmenī jāsāk vairāk runāt un panākt, ka valdības dienaskārtībā tiek iekļauts arī tāds jautājums, kā caurspīdīgas atalgojuma politikas ieviešana, kas varētu kalpot kā efektīvs ārējās ietekmes faktors jeb pārmaiņu grūdiens, lai uzņēmumi gan privātā, gan valsts sektorā sāktu pārskatīt savus iekšējos noteikumus un atalgojumu politiku tā, lai tā būtu vienlīdzīga,” skaidro Kristīne Jarve, Deloitte Baltic vadošā partnere.

Izmaiņu ietekmes katalizatori

Dzimumu līdztiesība darba vidē nav tikai stāsts par viena vai otra dzimuma dominēšanu. Iekļaujošai videi ir lielāka ietekme uz sabiedrības kopējo labumu, nekā tas virspusēji var likties. Sākot no inovāciju ieviešanas uzņēmumos, līdz vispārējo ekonomiska radītāju uzlabošanas valstiskā līmenī, kas rezultātā būtiski ietekmē mūsu visu kopējo dzīves līmeni un kvalitāti. Piemēram, balanss dzimumu līdztiesībā valdes locekļu līmenī ir tieši saistīta ar labākiem uzņēmuma finanšu rezultātiem, tas palīdz samazināt resursu izsaimniekošanu, samazināt krāpšanas gadījumus un rada lielāku pārredzamību jeb caurspīdīgumu, kā uzņēmums izskatās potenciālo darbinieku acīs. Trīs galvenie katalizatori, kas uzņēmumus pamudinājuši vai var pamudināt aktualizēt dzimumu līdztiesības jautājumus ir:

  1. Motivācija kļūt par inovatīvāku un veiksmīgāku uzņēmumu. Deloitte pētījuma respondenti apgalvo, ka uzņēmumi uzrāda labākus rezultātus un palielina inovatīvu risinājumu īpatsvaru, ja darbinieku dzimumu proporcionālais sadalījums uzņēmumā ir vienlīdzīgs.
  2. Iekšējā uzņēmuma dinamika un vide. Veiktā pētījuma intervijas atklāj, ka liela nozīme ir arī iekšējam uzņēmuma mikroklimatam un bieži vien tieši paši darbinieki ir tie, kas pamudina darba devējus pārskatīt uzņēmuma politiku attiecībā uz līdztiesību.
  3. Ārējie katalizatori. Būtisks faktors iekšējo uzņēmuma iekļaušanas procesu ietekmē ir arī ārējiem faktoriem, piemēram, valstiskiem regulējumiem, kas pieprasa uzņēmumu vadītājiem veikt korekcijas savā iekšējā uzņēmuma politikā, lai padarītu to iekļaujošāku.

Lai gan rekomendējam visu trīs katalizatoru aktivizēšanu, tomēr, lai redzētu pārmaiņas, tieši valdības politika var nodrošināt ārējos katalizatorus pārmaiņām.

*Kopš 2021. gada Deloitte veiktais pētījums Women @ Work: A Global Outlook sniedz ieskatu par sieviešu pieredzi darbavietā. Šogad tajā piedalījās 5000 sievietes no 10 pasaules valstīm.

** The Policies for change: Government levers for enabling workplace gender equality” pētījumā analizēta valdības politika un noteikumi 50 valstīs un to piegulošajās teritorijās. Tas ietver arī atziņas, kas iegūtas intervijās ar 19 cilvēkresursu, dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas vadītājiem no 13 starptautiskiem uzņēmumiem, kuru galvenā uzņēmuma mītne atrodas 9 valstīs. Katrs no šiem uzņēmumiem tiek uzskatīts par globālu līderi dzimumu līdztiesības jomā darbavietā un tiem ir labas pozīcijas, lai identificētu, kā vienlīdzības politikas vide var atbalstīt uzņēmumu darbību.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar