Turpina pārskatīt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas izglītības iestādēs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja (RD IKSK) nosūtījusi vēstuli, kurā lūdz Ministru kabinetam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt pasākumus, lai 2022. gada septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, nodrošinātu kvalitatīva un normatīvo aktu prasībām atbilstoša uztura pieejamību izglītības iestādēs.

Izvērtējot esošo situāciju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē ceturtdien, 14. aprīlī, ir plānots iekļaut jautājumu par izmaiņām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā Rīgas izglītības iestādēs. Šī jautājuma izskatīšanas laikā komitejas sēdē plānots pieaicināt arī ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus bērnu vecāku biedrību pārstāvjus, kā arī Veselības ministrijas speciālistus, lai tādējādi varētu rast visām iesaistītajām pusēm optimālāko risinājumu.

Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka, ka valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam 1.-4. klašu skolēnam valsts izglītības iestādēs ir 1,42 eiro dienā, bet pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 0,71 eiro dienā, pārējo sedz pašvaldība. Valsts mērķdotācijas apmērs izglītojamo ēdināšanai nav pārskatīts kopš 2014. gada.

Jau 2021./2022. mācību gadā, atsākoties klātienes mācību procesam, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji pauda bažas par to, ka esošā ēdināšanas maksa nesedz darbaspēka, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kas rada risku izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kvalitātei un nepārtrauktībai.

Ņemot vērā apstākļus, kas primāri saistīti ar resursu izmaksu straujo pieaugumu, ir apgrūtinātas iespējas izpildīt noslēgto iepirkumu līgumu sākotnēji noteiktās prasības, tādēļ Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija un Latvijas Ēdinātāju Apvienība lūgusi Rīgas pašvaldību jau sākot ar aprīli paaugstināt skolās pusdienu maksu par vismaz 0,30 eiro un pirmsskolās brokastu, pusdienu, launaga maksu par vismaz 0,50 eiro.

Kā īstermiņa risinājumu Rīgas dome 2022. gada 30. marta sēdē pieņēma lēmumu par Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu maksas izmaiņām (maksas paaugstinājums: skolās pusdienas no 1,42 uz 1,72 eiro; pirmsskolās brokastis, pusdienas, launags no 2,77 uz 3,27 eiro). Šo grozījumu rezultātā periodā no 2022. gada aprīļa līdz augustam pašvaldības budžeta izdevumi par izglītojamo ēdināšanu pieaugs par 877 512 eiro.

Lai Rīgas pašvaldībai turpmāk tiktu nodrošināts stabils izglītojamo ēdināšanas funkcijas veikšanai nepieciešamais finansējums, RD IKSK lūdz valdību pārskatīt ziņojuma projektu “Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu”, kurā būtu ņemti vērā 2022. gada statistikas dati par darbaspēka, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu un kurā tiktu atzīta nepieciešamība nodrošināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām izglītojamo ēdināšanas funkcijas veikšanai vismaz viena eiro apmērā visām izglītojamo grupām. Tādā veidā nodrošinot veselīgu uzturu izglītības iestādēs, sekmējot bērnu un jauniešu fizisko attīstību, veselību un sniedzot atbalstu ģimenēm, kā arī īstenojot pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu zaļā publiskā iepirkuma prasību izpildi.

Tāpat ir pausts lūgums veikt izmaiņas normatīvo aktu prasībās, kas pārlieku sadārdzina izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu izmaksas un rada šķēršļus kvalitatīva izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu modeļa ieviešanai.

TOP Komentāri

avatar