Biedrība: Promocijas darbu vērtība var “pazust tulkojumā”

Reaģējot uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajā konceptuālajā ziņojumā “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā” pausto, ka promocijas darbs jāizstrādā angļu valodā vai citā starptautiskā zinātnes valodā atkarībā no veiktā pētījuma jomas, Neatkarīgā izglītības biedrība pauž bažas par to, ka doktorantiem tiks liegtas izvēles iespējas, turklāt daudzi jēdzieni un termini var zaudēt jēgu vai “pazust tulkojumā”.

“Ja promocijas darbs būs angļu valodā un latviešu valodā būs jāuzraksta tikai neliels kopsavilkums, zinātniskie teksti latviešu valodā tikpat kā izzudīs. Valodas sistēmas attīstībai nepieciešama pilnveide visās šīs sistēmas jomās. Tāpat promocijas darbu izstrāde tikai angļu valodā  varētu negatīvi ietekmēt centienus tuvināt pētniecību un reālās nozaru vajadzības. Piemēram, izglītība ir viena no nozarēm, kurā nepieciešams tuvināt pētniecību un skolu vajadzības, tomēr promocijas pētījumi svešvalodā varētu to kavēt,” norāda biedrības valdes locekle Zanda Rubene. Tāpat pastāv bažas, ka virkne doktorantu sākotnēji darbu izstrādās latviešu valodā, vēlāk nododot tulkošanai, kas būtiski ietekmētu satura kvalitāti.

Runājot par promocijas darbiem izglītības nozarē, biedrība norāda, ka ir pētījumi izglītības zinātnēs, kurus būtu nepieciešams rakstīt angļu valodā, piemēram, saistībā ar mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu izglītības vajadzībām. Šādu pētījumu rezultātu strauja izplatīšana starptautiskai auditorijai ir ārkārtīgi svarīga. Taču skolām nepieciešami pētījumi un terminoloģija latviešu valodā, lai praksē iedzīvinātu izglītības zinātņu pētījumu rezultātus. Izglītības zinātņu doktora programma tiks īstenota gan latviešu, gan angļu valodā – tādēļ arī promocijas darbiem jābūt izstrādātiem tādā valodā, kādu students būs izvēlējies.

Biedrība norāda, ka kopumā atbalsta jauno doktorantūras ietvaru, saredzot tajā virkni būtisku uzlabojumu, kas sekmēs konkurētspēju, tomēr jautājumā par promocijas valodu jāsaglabā izvēles iespējas. Šobrīd Latvijā bakalaura un maģistra līmeņa darbus iespējams izstrādāt tikai valsts valodā, tāpēc rodas bažas, ka promocijas darbi, kas izstrādāti angļu valodā, nespētu nodrošināt pilnvērtīgu pēctecību un sasaisti. Latvijas mērogā promocijas darbu kopsavilkumi nevar kļūt par vienīgajiem zinātniskajiem tekstiem latviešu valodā. Izglītības iespēju nodrošināšana valsts valoda ir katras nacionālas valsts pamatuzdevums. Savukārt izvēle ir tā, kas nodrošina demokrātiju.

Šobrīd Latvijā pastāv prakse, ka doktorants pats izvēlas promocijas darba valodu. Tas gan nesaskan ar Izglītības likumā minēto, kas nosaka, ka “bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamie darbi un diplomdarbi izstrādājami un aizstāvami tajā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, kurā tiek īstenota konkrētā studiju programma, vai valsts valodā, ja konkrētā studiju programma netiek īstenota kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, izņemot citos likumos paredzētos gadījumos.” Attiecīgi šobrīd promocijas darbu angļu valodā var rakstīt tikai tad, ja doktora studiju programma ir angļu valodā. Šī norma būtu jāmaina uz brīvu izvēles iespēju.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar