Valdības rīcības plānā iekļauj LPA priekšlikumus saliedētas sabiedrības stiprināšanai

Turpmāko gadu Valdības rīcības plānā ir iekļauti Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) sniegtie priekšlikumi par saliedētas sabiedrības veicināšanu, finansējuma palielināšanu pilsoniskās sabiedrības organizāciju iniciatīvu īstenošanai, pilsoniskā dialoga tiesiskā ietvara izstrādi, kā arī sabiedrības noturības stiprināšanu. Otrdien, 16. janvārī, Valdības rīcības plāna gala versija tika apstiprināta Ministru kabineta sēdē.

“Esam gandarīti, ka valdība ir apstiprinājusi mūsu priekšlikumus, kas ir nozīmīgs solis saliedētas sabiedrības stiprināšanai Latvijā. Priekšlikumu iekļaušana plānā liecina par kopīgu apņemšanos veicināt vidi, kurā var attīstīties aktīva, demokrātiskās vērtībās balstīta un pret krīzēm noturīga sabiedrība. Pateicoties finansējuma palielināšanai sabiedriskā labuma iniciatīvām, līdzdalīgu pasākumu ieviešanai, tiesiskā regulējuma uzlabošanai un sabiedrības noturības stiprināšanai, tiek radīti priekšnoteikumi iekļaujošākai sabiedrībai. Novērtējam valdības izpratni par pilsoniskās sabiedrības būtisko lomu valsts attīstībā un drošībā,” saka LPA direktore Kristīne Zonberga.

Valdības rīcības plānā iekļautās apņemšanās attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības, pilsoniskā dialoga, saliedētu sabiedrību un sabiedrības noturības stiprināšanu:

  • saliedētas sabiedrības veicināšana – palielināt sabiedrības pārstāvību saliedētības veicinošos pasākumos, sekmēt sabiedrības pašorganizēšanās uz iekļaujošas līdzdalības principa pamata, stiprināt vietējās kopienas un organizācijas, kas strādā ar mazākumtautību pārstāvjiem, mazaizsargātajām un līdzdalībā neiesaistījušām sabiedrības grupām;

  • finansējuma pieaugums pilsoniskās sabiedrības organizāciju iniciatīvu īstenošanai – palielināt finansējumus būtiskākajām NVO atbalsta programmām, izveidot jaunu programmu brīvprātīgā darba veicināšanai;

  • pilsoniskā dialoga tiesiskā ietvara izstrāde – papildus praktiskajai pilsoniskā dialoga ieviešanai izstrādāt pilsoniskā dialoga tiesisko ietvaru;

  • sabiedrības noturības stiprināšana – papildus Krīzes vadības centra izveidei stiprināt sabiedrības pašorganizēšos un vietējās kopienas, iedzīvotāju psiholoģisko noturību, pretestību dezinformācijai un iedzīvotāju spējas organizēt pretošanos iespējama iebrukuma gadījumā.

Tāpat atzinīgi vērtējama valdības apņemšanās plāna īstenošanā, paredzot valdības sociālo un sadarbības partneru un nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaisti Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā, kā arī reizi pusgadā sniegt pārskatu par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk nekā 140 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar