Efektīvāk vērsīsies pret autortiesību pārkāpumiem digitālajā vidē

Ceturtdien, 21.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē”, kura mērķis ir izvērtēt esošo tiesisko regulējumu un sagatavot priekšlikumus sekmīgākai autortiesību pārkāpumu novēršanai.  

Pēdējā desmitgadē pieaudzis sabiedrības pieprasījums pēc dažāda veida satura pieejamības digitālajā vidē, un straujais tehnoloģiju progress veicinājis šāda veida pakalpojumu attīstību. Tāpat pēdējo piecu gadu laikā nozīmīgu vietu digitāla satura apritē ir ieņēmušas mobilās tehnoloģijas, kā arī ir uzlabojusies interneta un mobilo ierīču pieejamība. Vienlaikus ar interneta straujo attīstību Latvijā pieaugusi arī ar autortiesībām aizsargāta satura (mūzikas, filmu, televīzijas un sporta pārraižu, datorprogrammu) lietošana un patērētāju pieprasījums pēc šāda satura, tai skaitā, pēc pirātiska satura. Tādējādi secināms, ka straujā tehnoloģiju attīstība rada arī pirātisma līmeņa pieauguma riskus.

Līdz ar to informatīvajā ziņojumā izklāstīta informācija par pašreizējo situāciju ar pirātisma līmeni Latvijā un pasākumiem tā mazināšanai. Informatīvais ziņojums apskata arī  pašreizējo tiesisko regulējumu pirātisma novēršanai un apkarošanai Latvijā, un, ņemot vērā esošo situāciju, ziņojumā identificētas problēmas un piedāvāti iespējamie risinājumi.

Ziņojumā secināts, ka pēdējā desmitgadē Latvijā ir veikta virkne pasākumu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar autortiesību aizsardzības problemātiku digitālajā vidē. Tāpat ziņojumā ietverta informācija par starptautiskajiem un Eiropas Savienības tiesību avotiem autortiesību jomā, kā arī pretpirātisma pasākumiem ārvalstu praksē. 

Iekšlietu ministrijas ieskatā jāatzīmē, ka pirātisks saturs galvenokārt tiek izplatīts tīmekļvietnēs, kuras gan tiesiski, gan fiziski atrodas ārpus Latvijas teritorijas. Līdz ar to autortiesību pārkāpumu novēršanai šajās tīmekļvietnēs Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām ir ierobežotas iespējas piemērot tiesiskos līdzekļus, kuri ir paredzēti Latvijas normatīvajos aktos. Šādos gadījumos pirātisma novēršanā aktīvi būtu jāiesaistās autortiesību un blakustiesību īpašniekiem, izmantojot tiem citu valstu normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 

Tāpat efektīvai pirātisma mazināšanai un apkarošanai nepieciešams nodrošināt ne tikai  sabiedrības izglītošanu, piekļuves ierobežošanu tīmekļvietnēm ar pirātisku saturu, sodu piemērošanu par pirātiska satura apriti, bet arī veicot pasākumus ar autortiesībām aizsargāto objektu legālas pieejamības veicināšanai.

Ņemot vērā ziņojumā ietvertos secinājumus un priekšlikumus, un atbilstoši Ministru kabineta protokollēmumam paredzēts, ka Kultūras ministrija gatavos grozījumus Autortiesību likumā, kā arī sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēs iespēju mainīt administratīvo atbildību par autortiesību pārkāpumiem digitālā vidē, lai par šādiem pārkāpumiem administratīvo sodu vietā varētu piemērot līgumsodus civiltiesiskā kārtībā. 

Tāpat paredzēts, ka Kultūras ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēs kaitējuma aprēķināšanas praksi autortiesību un blakustiesību pārkāpumu jomā un izstrādās vadlīnijas, lai noteiktu kritērijus, pēc kuriem nosakāms kaitējuma apmērs autortiesību un blakustiesību pārkāpumu lietās.

Ziņojumu izstrādājusi Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Satiksmes ministriju, izpildot “Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam” paredzētos pasākumus. 

TOP Komentāri

avatar