Rīgas pašvaldībā iespējams pieteikties krīzes pabalstam

Rīgas pašvaldība var piešķirt īpašu krīzes pabalstu personai vai ģimenei, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, informē Rīgas domes Labklājības departaments. Pabalstu piešķirs laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts paredzēts 128 eiro vienam cilvēkam. Līdz šim krīzes pabalsts Rīgas pašvaldībā piešķirts 103 rīdziniekiem.

Valdības rīkojums nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija, kad no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pašas saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir šo pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:

  1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta ārkārtējās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
  2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem trim mēnešiem.
  3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Labklājības departaments aicina iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana atvieglotu Rīgas Sociālā dienesta darbu.

Krīzes pabalsts tiek piešķirts tikai tad, ja persona (ģimene) nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Saeimā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas ir spēkā no 18. aprīļa, nosaka, ka ģimenēm, kuras Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un saņem pašvaldības izmaksātu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta apmēru palielina par 50 eiro mēnesī par katru bērnu. Šī likuma norma attiecas arī uz audžuģimenēm un aizbildņiem.

Departaments aicina iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu: soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” vai arī dokumentus var ievietot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros īpašā kastē.

Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā arī Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar