Platforma “Atvērtā Latvija” – padarām valsti un pašvaldības sabiedrībai pieejamākas

“Atvērtā Latvija” ir koprades platforma Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025. gadam izstrādei. Koprades būtība – valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidro iedzīvotāju viedokli un vajadzības, kā arī veicina sabiedrības iespēju līdzdarboties un jēgpilni iesaistīties pasākumu izstrādes procesā.

Šajā platformā aicinām sniegt idejas un priekšlikumus pasākumiem, kuru rezultātā uzlabosies atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība publiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas procesos.

Koprades platformas trīs uzdevumi:

– apkopot iedzīvotāju idejas;

– nodrošināt plāna izstrādes gaitas pārskatāmību vienuviet;

– veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās.

Šo platformu ir izveidojusi sabiedrības līdzdalības organizācija ManaBalss sadarbībā ar Valsts kanceleju. To finansiāli atbalsta Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts.

Informācija par projektu:

Šai projektā un kampaņā tiks nodrošināta visplašākās sabiedrības iesaiste jeb iedzīvotāju līdzdalība atvērtāka valsts un pašvaldību darba veidošanā.

Projekta mērķis ir apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumus par pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Organizācijas ManaBalss partneri šai projektā ir Valsts kanceleja un Atvērtās pārvaldības partnerības Eiropas birojs. Tas nozīmē, ka šī kampaņa nav vienkārši aptauja, bet gan praktiska iesaiste ar paredzamu un tiešu sabiedrības viedokļa ietekmi uz oficiālu dokumentu – Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu.

Pamatojoties tajā, tiks veiktas praktiskas pārmaiņas un uzlabojumi valsts un pašvaldību darbā par lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Kampaņa ilgs vienu mēnesi – no 24. maija, kad platformu atklās publiski, un līdz 29. jūnijam, kad noslēgsies ideju apkopošana.

Kas ir atvērtā pārvaldība?

Atvērtā pārvaldība ir tāda pārvaldības kultūra valsts institūciju darbā, kas ir balstīta atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības vērtībās un digitālās vides iespēju un inovāciju izmantošanā. Atvērta valsts (angļu val. – open state) ir tās gala mērķis, kas nozīmē visu valsts varas atzaru un dažādu pārvaldības līmeņu mijiedarbību un sadarbību, atbalstot atklātību, atbildību un lielāku sabiedrības iesaisti demokrātiskuma un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.

Latvija pievērsās atvērtās pārvaldības jomai 2011. gadā, kopā ar citām pasaules valstīm iesaistoties starptautiskā iniciatīvā Atvērtās pārvaldības partnerība (angļu val. – Open Government Partnership). Šobrīd Latvija ir viena no 79 šīs iniciatīvas dalībvalstīm. Līdztekus valstīm iniciatīvā piedalās arī vairāku valstu pašvaldības, kā arī tūkstošiem nevalstisko organizāciju.

Atvērtās pārvaldības partnerības ietvaros valsts institūcijas sadarbībā ar sabiedrību regulāri izstrādā un ievieš nacionālos rīcības plānus atvērtības – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības – veicināšanai. Latvijā jau izstrādāti un ieviesti četri nacionālie rīcības plāni, un ar platformas “Atvērtā Latvija” palīdzību mēs kopā izstrādāsim jau Piekto nacionālo rīcības plānu.

Dalība Atvērtās pārvaldības partnerībā – tas ir gan starptautisks stimuls Latvijai veicināt lielāku atvērtību, gan arī iespēja veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību ar labo praksi par kādu līdz šim no atvērtās pārvaldības rīcībās plānā iekļautajiem pasākumiem. Starptautiski atzīti Latvijas sasniegumi šai jomā ir Trauksmes celšanas likums un patiesā labuma guvēju reģistrs.

Noderīgi resursi:

Valsts kancelejas tīmekļvietnē informācijas par Latvijas rīcības plāniem:

www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba

Atvērtās pārvaldības partnerība: www.opengovpartnership.org/

OECD Recommendation of the Council on Open Government:

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438

Skeptiķa ceļvedis atvērtajā pārvaldībā:

www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/SKEPTICS-GUIDE_20180710.pdf

TOP Komentāri

avatar