“Rīgas satiksmes” valde apstiprinājusi neauditēto 2018. gada finanšu pārskatu

“Rīgas satiksmes” valde ir apstiprinājusi neauditēto 2018. gada finanšu pārskatu un publicējusi to savā mājas lapā www.rigassatiksme.lv. Nerevidētais starpperiodu saīsinātais  finanšu pārskats par 2018. gadu ietver vadības ziņojumu un ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz priekšstatu par uzņēmuma aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

2018.gadā kopējie “Rīgas satiksmes” ieņēmumi sastādīja 184,6 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu, ir par 7,0 milj. eiro vairāk. Ieņēmumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem palielinājušies par 0.8 milj. eiro jeb 1,8%, ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2018. gadā sastādīja 13,6 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu, palielinājušies par 1,1 milj. eiro jeb 9,1%. Pārējo ieņēmumu pieaugumu – 5,1 milj. eiro sastādīja valsts un Rīgas pašvaldības finansējuma pieaugums. 2018. gadā “Rīgas satiksmes” vidējais darbinieku skaits bija 4026 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas – 1104 eiro (2017. gadā – 1046 eiro).

2018.gadā ekspluatācijas izmaksas sastādīja 174,2 milj. eiro, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2017. gadā. 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaugušas izmaksas darba atlīdzībai, degvielas izmaksas, amortizācijas atskaitījumiem un citas izmaksas. Pēc neauditētā pārskata datiem, 2018. gadu “Rīgas satiksme” noslēdza ar 6 307 382 eiro zaudējumiem.

Uz 2018. gada 31. decembri “Rīgas satiksme” apkalpoja 56 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar kopējo maršrutu tīkla garumu uz 2018. gada 31. decembri – 1201,2 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 949,1 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām “Rīgas satiksmes” rīcībā bija 873 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 457 autobusi, 172 tramvaja vagoni un 253 trolejbusi.

2018.gadā “Rīgas satiksme” apkalpoja 6 612 maksas autostāvvietas, kas ir par 623 autostāvvietām vairāk nekā 2017. gada beigās. Kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, palielinājies par 656,8 tūkstošiem un sastādīja 5 862,4 tūkst. lietotāju.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2018. gadā tika pārvadāti 139 918,5 tūkst. pasažieru, kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājušies par 1,9%.

TOP Komentāri

avatar