LU pieprasa atstādināt Jāni Vētru no Augstākās izglītības padomes

LU uzskata, ka Jānis Vētra, paužot klaji neobjektīvu viedokli par LU studiju programmu „Zobārstniecība”, ir pārkāpis AIP priekšsēdētāja un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Studiju programmu licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) locekļa pilnvaras. Lai izslēgtu jebkādas šaubas par Komisijas pieņemto lēmumu objektivitāti, LU aicina Komisijas priekšsēdētāju nodrošināt, ka J. Vētra nepiedalās šī jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā.

„Uzskatām, ka Jānis Vētra nepieņemamā un neētiskā veidā, ir pārkāpis savas kā AIP priekšsēdētāja un Komisijas locekļa pilnvaras. Šādas J. Vētras darbības skaidri norāda uz to, ka viņš nespēj nodalīt abus šos amatus divās, savstarpēji neatkarīgās institūcijās – AIP un Komisijā, paužot tendenciozu un klaji negatīvu attieksmi pret LU studiju programmu. Viņš ir ne tikai maldinājis lēmumpieņēmējus un sabiedrību, bet arī pārkāpis virkni normatīvo aktu. Ņemot vērā J. Vētras acīmredzamo ieinteresētību un nespēju saglabāt objektivitāti, LU kategoriski iebilst pret viņa dalību lēmuma pieņemšanā,” uzsver LU rektors prof. Mārcis Auziņš.

J. Vētra ir nepamatoti paudis savu viedokli par LU studiju programmas „Zobārstniecība” izveidi, kas ir Komisijas kompetencē, izmantojot AIP veidlapu un reģistrējot vēstuli kā AIP izsūtītu korespondenci. Tādējādi J. Vētra kā AIP priekšsēdētājs AIP vārdā ir sniedzis viedokli par jautājumu, kas nav AIP kompetencē. LU uzskata, ka AIP priekšsēdētājs var paust viedokli tikai par AIP kompetencē esošiem jautājumiem un AIP pieņemtajiem lēmumiem – šajā gadījumā LU konstatē, ka izvērtējums par studiju programmas atbilstību licencēšanas kritērijiem nav AIP kompetencē un LU nav informācijas, ka AIP būtu apspriests jautājums un pieņemts lēmums (izvērtējums) par LU studiju programmas „Zobārstniecība” ietekmi uz augstāko izglītību Latvijā.

LU vērš Komisijas priekšsēdētājas uzmanību, ka J. Vētra vienlaicīgi ieņem arī profesora amatu Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). No viņa vēstules satura, ir skaidri redzams, ka J. Vētra nespēj atturēties no RSU interešu paušanas, vēloties panākt, ka RSU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas nodrošina zobārstniecības studijas. LU norāda, ka J. Vētra acīmredzami nespēj nodalīt profesionālos pienākumus ieņemamajos amatos, gan AIP vārdā paužot viedokli par Komisijas kompetencē esošiem jautājumiem, gan arī lobējot RSU intereses, pildot Komisijas locekļa funkcijas un kavējot LU studiju programmas „Zobārstniecība” licencēšanu.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 69. un 70. pantu AIP kompetencē ietilpst pieņemt lēmumus, kas attiecas uz augstāko izglītību tikai Augstskolu likumā paredzētajos gadījumos, piemēram, izstrādāt augstākās izglītības attīstības nacionālo koncepciju, izstrādāt priekšlikumus par studiju programmu kvalitātes celšanu, priekšlikumus par augstskolu struktūru maiņu valstī, prognozēt valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī, priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu. Savukārt Komisijas kompetence ir šauri nodalīta un noteikta Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka Komisijas izskata augstskolu iesniegumus par studiju programmu licencēšanu un pieņem lēmumus par programmas licencēšanu vai atteikumu izsniegt licenci, licences anulēšanu, izmaiņu veikšanu licencē. Tādējādi AIP un Komisija ir divas dažādas institūcijas ar dažādām funkcijām, kompetenci un pilnvarām, un arī J. Vētras kā amatpersonas pienākumi katrā no šīm institūcijām ir atšķirīgi un nodalāmi.

Komisijā J. Vētram kā Komisijas loceklim ir pilnvaras darboties tikai Komisijas kā koleģiālas institūcijas noteiktās kompetences ietvaros: piedalīties Komisijas sēdēs, Komisijas lēmumu pieņemšanā. Viedokli par Komisijas lēmumiem var sniegt Komisijas priekšsēdētājs, nevis tās loceklis J. Vētra, izņemot gadījumus, ja tam šāds pienākums ir deleģēts. MK noteikumos ir noteiktas prasības un kritēriji, kurus koleģiāli izvērtē Komisija, lemjot par konkrētās studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt, kā arī norādīts, ka šo lēmumu paziņo augstskolai. LU norāda, ka J. Vētras kā Komisijas locekļa pienākums ir sniegt viedokli par Komisijas kompetencē esošu jautājumu Komisijai un apspriest to Komisijas sēdē, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumu.

Foto: foto.lu.lv

TOP Komentāri

avatar