Atjauno aizsargājamu dzīvotni – Narūtas straujteci

2023. gada 1. augustā notika Rāznas Nacionālā parka robežupes Narūtas straujteces atjaunošanas talka, kuras laikā no koku sagāzumiem, sanesumiem un bebru aizsprostiem attīrīts teju puskilometru garš posms upē, atjaunojot straujtecēm raksturīgās īpašības un uzlabojot vidi aizsargājamām sugām. Darbus īstenoja Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālā administrācija un Pārvaldes projekts LIFE-IP LatViaNature kopā ar Pasaules Dabas Fondu un brīvprātīgajiem iniciatīvā “Daru labu dabai”.

Narūta ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”. Un jau tradicionāli augustā notiek tās straujteces atjaunošanas darbi, lai uzlabotu šī biotopa kvalitāti, kas patlaban koku sagāzumu, sanesumu un bebru aizsprostu dēļ vērtējama kā vidēja. Ikgadējo talku mērķis ir pakāpeniski atbrīvot Narūtu no šāda veida šķēršļiem visā tās garumā (aptuveni 10 km) – no iztekas Ežezerā līdz pat ietekai Dagdas ezerā. Straumes nosprostojumu likvidēšana ir nozīmīga ne tikai upes kvalitātes uzlabošanai, bet arī rekreācijai – upe atkal kļūst pieejama laivošanai.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize saka: “Katru gadu darbi notiek citā upes posmā – šogad valsts zemēs Obiteļas mežā, kur aptuveni 400 m garā posmā konstatēti bagātīgi koku sagāzumi upē. Nozīmīgākais ir tas, ka šie upes atjaunošanas darbi kļuvuši par ikgadēju tradīciju, kurā iesaistās arvien plašāks pulks brīvprātīgo un dažādas institūcijas – nostiprinās talkošanas iniciatīvas “Daru labu dabai” ideja. Īpaši novērtējam Zemessardzes 35. kājnieku bataljona atbalstu – ir tik vīrišķīgi strādāt sirsnīgi, ar prieku, spēku un mīlestību. Turklāt būtiski, ka šiem darbiem ir arī izglītojošā puse – talkās dabas eksperti iepazīstina ar veicamajiem darbiem, izskaidro to nozīmi un sagaidāmos ieguvumus dabai.

Upes atjaunošanas darbus vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE-IP LatViaNature saldūdens biotopu eksperte Lauma Vizule-Kahovska. Attīrot upi un novēršot šķēršļus ūdens plūdumam, atjaunota upes straujtece, kas bagātina ūdeni ar skābekli, palielina upes pašattīrīšanās spēju un uzlabo dzīves vidi upē mītošām aizsargājamām sugām. Narūtā sastopamā biezā perlamutrene Unio crassus un upes micīšgliemezis Ancylus fluviatilis ir Latvijā īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas. Narūtas gultnē uz akmeņiem nereti sastopama arī sārtaļģe Hildebrandia rivularis, kas ir upju straujteču indikatorsuga.

Saldūdens biotopu eksperte Lauma Vizule-Kahovska norāda: “Koku sanesumi un bebru dambji veido šķēršļus, kas kavē upes tecējumu un izmaina straujtecēm raksturīgos vides apstākļus. Būtiski, ka pilnīga koku izvākšana upē nav nepieciešama. Nelielos daudzumos upē iekritušie koki, kas pilnībā neaizšķērso upi, ir atstājami – tie palielina dzīvotnes daudzveidību un kalpo par mājvietu vēžveidīgajiem, par slēptuvi zivīm, kā arī par augšanas substrātu sūnām un aļģēm.”

Talkā kopumā piedalījās 41 brīvprātīgais no Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona, Dagdas tūrisma punkta, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas Dagdas nodaļas, atpūtas vietas “Ežezers”, Jaundomes muižas vides izglītības centra, kā arī Pasaules Dabas Fonda un LIFE-IP LatViaNature projekta eksperti.

Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda “Daru labu dabai” iniciatīvas mērķis ir saglabāt dabas unikālās vērtības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dot cilvēkiem, kuri mīl dabu un kuriem patīk atrasties brīvā dabā, iespēju darīt labus darbus dabai, no dabas ekspertiem iegūt jaunas zināšanas un apgūt jaunas prasmes. Uz brīvprātīgo pasākumiem un talkām dabas vērtību saglabāšanai var pieteikties ikviens interesents. Vairāk par iniciatīvu: www.darudabai.lv

Narūtas straujteces atjaunošanas talka organizēta ar projekta LIFE-IP LatViaNature atbalstu. Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Tā mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. Vairāk: www.latvianature.lv

Vizuālais materiāls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar