Pētījums: 62% Z paaudzes pārstāvju dod priekšroku rakstiskai komunikācijai

Sabiedrībā ir aktualizējušies stereotipi par Z paaudzes pārstāvjiem, kuri jau ir ienākuši un turpina ienākt darba vidē. Tie ir jaunieši, kuri dzimuši laika posmā no 1995. līdz 2010. gadam. Līdz ar paaudžu maiņu, mainās arī komunikācijas ieradumi, izpratne par darbu un tā nozīmi cilvēka dzīvē.

Biznesa augstskolas Turība studentes Beātes Liepiņas veiktais pētījums liecina, ka 62% Z paaudzes pārstāvju dod priekšroku rakstiskai komunikācijai. Tā Z paaudzes arī risina konfliktus – 43% Z paaudzes pārstāvju konfliktus izvēlas risināt rakstiski, tikai 27% atzīst, ka to dara klātienē, savukārt 15% aptaujātie jaunās paaudzes pārstāvji atzīst, ka konfliktus nerisina nemaz.

Brīvāka pieeja darbam

Skaidrs ir viens, Z paaudze ir pirmā digitālā paaudze, jo visi pārstāvji ir dzimuši laikā, kad dators un internets ir teju vai katrā mājsaimniecībā. Paaudzes pārstāvjiem ir daudz brīvāka pieeja darbam, tie saprot, ka gandrīz jebkuru uzdevumu ir iespējams veikt attālināti, tāpēc tiecas pēc brīva darba laika un nenoteiktas atrašanās vietas. Tas būtiski ietekmē arī veidu, kādā tiek veidota ikdienas saziņa. Šīs paaudzes pārstāvji saprot, ka pasaulē viss ir ātri sasniedzams, jo ar interneta starpniecību iespējams uzrunāt cilvēkus no otras pasaules malas. Darba devējiem iespēju robežās būtu jāapsver “brīvā darba laika” iespēja, lai studējošie var apvienot darbu ar studijām, noteikt uzdevumus un termiņus, ļaujot darbiniekam izlemt par to, kurā sev piemērotā laikā uzdevums tiks izdarīts;

Pieredzes trūkumu var labot

Z paaudzes attieksme pret darbu sakņojas pieredzes trūkumā, iespējams, ka daudzi izaicinājumi, ar kuriem saskaras personāla speciālisti, piemēram, biežā darba vietu mainība, izzudīs laika gaitā, pieaugot pieredzei. Darbinieku trūkuma jeb demogrāfisko apsvērumu dēļ vadītājiem nākas pievērt acis uz darbinieku attieksmes kļūdām, jo bieži ir situācijas, kad nepieciešami darbinieki, taču nav kandidātu.

Integrācija darba vietā

Ievadposms darbā ir ļoti svarīga sastāvdaļa uzsākot gaitas jaunā uzņēmumā, lai jaunais darbinieks veiksmīgi spētu integrēties darba vietā, izprotot esošo kārtību, procesus un ētiku. Veiksmīgs ievadporocess palīdz jaunajiem darbiniekiem iegūt drošības un piederības sajūtu uzņēmumam. Piemēram, uzņēmumu personāla vadības departaments varētu izveidot mentoru programmu, kur tiktu apvienotas vairākas paaudzes. Jaunam darbiniekam uzsākot darbu tiktu piešķirts kāds jau pieredzējis mentors -vecākajām paaudzēm ir pieredze, bet Z paaudzei ir tehnoloģiskie risinājumi un viņiem ir aktuāli darboties produktīvi.

Citādāki piesaistes līdzekļi

Sociālie tīkli ir nozīmīgs instruments jauniešu piesaistīšanai konkrētai darba vietai -eksperti to ir izpētījuši darba procesā. Z paaudze informāciju uztver citādāk. Personāla speciālistiem un vadītājiem jāmeklē jaunus komunikācijas veidus, iespēju robežās pielāgojot informācijas nodošanas veidu, jo ir zināms un izpētīts, ka Z paaudze daudz labāk uztver informāciju caur attēliem, nevis gariem tekstiem.

Motivējošie faktori

Motivācija par labi padarītu darbu Z paaudzei ir “alga”, otrs svarīgākais veids ir “prēmija”, kas arī ir finansiāli izteikta pateicība. Darba devējiem vajadzētu izveidot alternatīvo bonusu sistēmu, kurā darbiniekam tiek dotas izvēles iespējas starp uzņēmumā nodrošinātajiem stimuliem. Piemēram, ja uzņēmums nodrošina veselības apdrošināšanu, kā alternatīvu var piedāvāt sporta zāles abonementu, kas jauniešiem varētu būt saistošāks. Vadītājiem kopā ar personāla specialistiem būtu vērtīgi apspriest izaugsmes iespējas uzņēmumā. Būs pozīcijas, kurās tas nebūs iespējams, taču iespēju robežās, lai motivētu Z paaudzi, ir vērtīgi atrast veidu, kā parādīt darbiniekam, ka ir izaugsmes iespējas un izvirzīt nosacījumus, kas jādara, lai izaugtu.

Individuālisms, nevis komandas darbs

Z paaudzes pārstāvji labprāt strādā individuāli, nevis komandā. Z paaudzei tas ir īpaši raksturīgi, jo, piemēram, Y paaudzes pārstāvji komandas darbu atzīst par tīkamāku. Vadītājiem būtu vērtīgi padomāt par iknedēļas komandas sapulci, lai izprastu komandu un, lai visi komandas dalībnieki savā starpā var pārrunāt aktuālo un dalīties ar pieredzi. Tādā veidā tiktu uzturēts komandas gars un attīstīta savstarpējā komunikācija

Tehnoloģiju pārsvars

Digitālā vide Z paaudzei ir ierasta un saistoša komunikācijas veidošanai. Pētījuma dati liecina, ka 62% pārstāvju labprātāk veido komunikāciju rakstot, nevis zvanot. Starp populārākajiem komunikācijas kanāliem ir gan sociālie tīkli, gan sarakstes grupas, gan arī īsziņas. Tā kā Z paaudze ir pirmā digitālā paaudze jebkura veida komunikācijā viņi dod priekšroku tehnoloģiju izmantošanai.

Autore: Biznesa augstskolas Turība studente Beāte Liepiņa

TOP Komentāri

avatar